Statut

Oblast ostvarivanja ciljeva

Član 1

Udruženje Za pristupačno okruženje (u daljem tekstu: ZAPO) je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti pristupačnosti za osobe sa invaliditetom.

Svi pojmovi u ovom dokumentu i drugim dokumentima udruženja su rodno neutralni.

Vizija, misija i ciljevi udruženja

Član 2

Vizija ZAPO je okruženje po meri svih ljudi.

Misija ZAPO: Informisati ljude o značaju pristupačnosti za sve ljude i motivisati ih da daju lični doprinos u stvaranju pristupačnog okruženja u kojem niko nije izostavljen.

Ciljevi ZAPO su:

 1. Stvaranje pristupačnog, realnog i virtuelnog, okruženja za sve, a posebno za osobe sa invaliditetom, kroz primenu koncepta univerzalnog dizajna i dizajna za sve;
 2. Ostvarivanje prava garantovanih Konvencijom Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom;
 3. Podsticanje i uključivanje žena i devojčica sa invaliditetom u zagovaranje za pristupačno okruženje, pristupačne usluge, informacije, komunikacije;
 4. Inspirisanje i podsticanje pojedinaca i organizacija, a posebno mladih i studenata da se uključe u kreiranje pristuapčnog okruženja za sve.

Član 3

Radi ostvarivanja svojih ciljeva udruženje naročito:

 1. Prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu u oblasti pristupačnosti i ljudskih prava osoba sa invaliditetom;
 2. Prati i analizira domaće i međunarodne standarde u oblasti pristupačnosti;
 3. Analizira i priprema predloge praktičnih politika, prati postojeće propise, priprema izmenu i dopunu postojećih propisa i predlaže usvajanje novih;
 4. Sprovodi istraživanja i analizira efekte primena propisa i praksi u oblasti pristupačnosti i ljudskih prava osoba sa invaliditetom;
 5. Organizuje, samostalno ili u saradnji sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanja, seminare konferencije, vebinare i druge oblike edukacije u oblasti pristupačnosti i univerzalnog dizajna;
 6. Objavljuje štampane i elektronske knjige, časopise i druge publikacije o pitanjima koja se odnose na pristupačnosti i ljudska prava osoba sa invaliditetom u skladu sa zakonom;
 7. Organizuje stručnjake i eksperte za rad na kontroli i sprovođenju standarda pristupačnosti, edukaciji inženjera i zaposlenih u javnom sektoru, studenata, mladih, osoba sa invaliditetom i svih zainteresovanih strana;
 8. Sarađuje sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima, savezima, mrežama i drugim organizacijama, kompanijama i institucijama u zemlji i inostranstvu koje se bave unapređenjem pristupačnosti, univerzalnim dizajnom i dizajnom za sve i uklanjanjem barijera u svim sferama života osoba sa invaliditetom;
 9. Sarađuje sa organima državne uprave i lokalne samouprave;
 10. Sarađuje sa medijima i svim relevantnim akterima koji svojim delovanjem mogu doprineti uklanjanju barijera;
 11. Sarađuje sa poslovnim sektorom u zemlji i inostranstvu u cilju unapređenja pristupačnosti;
 12. Organizuje kampanje u cilju uklanjanja barijera s kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom;
 13. Promoviše i zagovaraa univerzalni dizajn u učenju.

Naziv i sedište

Član 4

Naziv udruženja je: Za pristupačno okruženje.

Naziv udruženja na engleskom jeziku je: For an Accessible Environment.

Skraćeni naziv je: ZAPO.

Udruženje ima sedište u Jabuci (Pančevu).

Udruženje svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije.

Član 5

Logotip udruženja Za pristupačno okruženje sastoji se iz znaka i tipografskog dela.

Znak je sačinjen od dijagonalne linije narandžaste boje zakošene u desno, koja simbolizuje kosu ravan i deo latiničnog slova p kao prvog slova u reči pristipačno, i kružne strelice okrenute na levo, iznad dijagonalne linije, koja je zelene boje i simbolizuje okruženje i slovo o kao početno slovo reči okruženje.

Tipografski deo se sastoji od punog naziva Za pristupačno okruženje na latiničnom pismu, gde je reč pristupačno narandžaste boje, a reči za i okruženje zelene boje.

Član 6

Udruženje ima pečat okruglog oblika. U središnjem delu pečata nalazi se logotip udruženja. Po obodu pečata ispisan je tekst na ćiriličnom pismu, Za pristupačno okruženje Pančevo. Ispod teksta na srpskom jeziku, prateći kružnu liniju pečata, na engleskom jeziku piše For an Accessible Environment.

Uslovi i način učlanjivanja i prestanka članstva

Član 7

Član Udruženja može biti svako lice koje prihvata ciljeve Udruženja i odredbe Statuta i podnese prijavu za učlanjenje Skupštini Udruženja.

Maloletno lice sa navršenih 14 godina života može se učlaniti u udruženje uz prilaganje overene izjave njegovog zakonskog zastupnika o davanju saglasnosti. Za lice mlađe od 14 godina iz stava 1. ovog člana prijavu podnosi njegov zakonski zastupnik.

Član 8

Odluku o prijemu u članstvo donosi Skupština i o tome obaveštava podnosioca prijave u roku od 30 dana od kada je podneo pisanu prijavu.

Član može istupiti iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju. Za istupanje maloletnog člana nije potrebna saglasnost zakonskog zastupnika.

Članstvo u Udruženju može prestati zbog duže neaktivnosti člana, nepoštovanja odredaba ovog statuta ili narušavanja ugleda Udruženja.

Odluku o prestanku članstva donosi Skupština.

Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Udruženju.

Prava i obaveze i odgovornost članstva

Član 9

Član Udruženja ima pravo da:

 1. ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;
 2. neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini;
 3. bira i bude biran u radna tela Udruženja, koja se formiraju u skladu sa statutom i opštim aktima Udruženja;
 4. bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.

Član je dužan da:

 1. aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja;
 2. učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Udruženja;
 3. plaća članarinu
 4. obavlja druge poslove koje mu poveri Skupština.

Unutrašnja organizacija

Član 10

Organi Udruženja su Skupština i Izvršni direktor.

Član 11

Skupštinu Udruženja čine svi njegovi članovi.

Skupština se redovno sastaje jednom godišnje.

Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na inicijativu najmanje jedne trećine članova Skupštine.

Inicijativa se podnosi Izvršnom direktoru Udruženja u pisanom obliku i u njoj se moraju navesti pitanja čije se razmatranje predlaže.

Sednicu Skupštine saziva izvršni direktor, pisanim obaveštenjem o mestu i vremenu održavanja skupštine i predlogu dnevnog reda koji se članovima dostavlja najmanje 3 dana pre zakazanog datuma. Sednicom predsedava lice koje bude, javnim glasanjem izabrano na početku sednice.

Skupština:

 1. donosi plan i program rada;
 2. usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta;
 3. usvaja druge opšte akte Udruženja;
 4. bira i razrešava izvršnog direktora i zamenika izvršnog direktora;
 5. odlučuje o prijemu u članstvo i o prestanku članstva u Udruženju;
 6. razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj o radu Udruženja;
 7. razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj;
 8. odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada Udruženja;
 9. odlučuje o udruživanju u saveze i druge asocijacije u zemlji i inostranstvu.

Skupština punopravno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina članova.

Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Za odluku o izmenama i dopunama Statuta, statusnim promenama i prestanku rada Udruženja neophodna je dvotrećinska većina glasova prisutnih članova.

Član 12

Izvršnog direktora i zamenika izvršnog direktora bira i opoziva Skupština iz redova svojih članova većinom glasova prisutnih članova.

Zamenik izvršnog direktora je ovlašćen da, u odsustvu izvršnog direktora, zastupa Udruženje i potpisuje sva finansijska i novčana dokumenta u ime Udruženja.

Izvršni direktor:

 1. zastupa Udruženje u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca;
 2. rukovodi radom udruženja između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Udruženja;
 3. organizuje redovno obavljanje delatnosti Udruženja;
 4. potpisuje i overava akte Udruženja;
 5. donosi finansijske odluke;
 6. priprema materijale za sednice Skupštine, brine o sprovođenju akata koje je donela Skupština i priprema izveštaje o radu Udruženja;
 7. zaključuje ugovore o radu i druge ugovore sa zaposlenima i drugim angažovanim osobama i donosi rešenje o otkazu ovih ugovora;
 8. donosi godišnji plan i program u saradnji sa članovima Skupštine
 9. poverava posebne poslove pojedinim članovima;
 10. odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta, sopstvenom inicijativom ili na predlog najmanje dve trećine članova Udruženja i priprema predlog izmena i dopuna, koji podnosi Skupštini na usvajanje;
 11. odlučuje o pokretanju postupka za naknadu štete u slučajevima iz člana 25. stav 2. Zakona o udruženjima i, po potrebi, određuje posebnog zastupnika udruženja za taj postupak;
 12. odlučuje o drugim pitanjima za koja nisu, zakonom ili ovim statutom, ovlašćeni drugi organi Udruženja.

Mandat Izvršnog direktora traje četiri godine i može biti ponovo izabran.

Skupština može razrešiti izvršnog direktora i pre isteka mandata.

Izvršni direktor ima pravo žalbe na odluku Skupštine, koju mora podneti u roku od 30 dana. Konačnu odluku o žalbi donosi Skupština i dostavlja je najkasnije u roku od 30 dana od kada je smenjeni izvršni direktor podneo žalbu.

Ostvarivanje javnosti rada

Član 13

Rad Udruženja je javan.

Izvršni direktor se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Udruženja, neposredno ili putem internih publikacija, odnosno putem saopštenja za javnost, ili na drugi primereni način.

Godišnji obračuni i izveštaji o aktivnostima Udruženja podnose se članovima na sednici Skupštine Udruženja.

Član 14

Radi ostvarenja svojih ciljeva Udruženje uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.

Udruženje može pristupiti međunarodnim udruženjima koja rade u oblasti pristupčačnosti, univerzalnog dizajna i ljudski prava osoba s ainvaliditetom, o čemu odluku donosi Skupština.

Način sticanja sredstava za ostvarivanje ciljeva i raspolaganje sredstvima

Član 15

Udruženje pribavlja sredstva:

 1. od članarine, dobrovoljnih priloga, donacija i poklona, finansijskih subvencija i na drugi zakonom dozvoljen način;
 2. od kotizacije za seminare i druge oblike obrazovanja koje organizuje iz oblasti pristupačnosti, univerzalnog dizajna i ljudskih prava osoba sa invaliditetom;
 3. iz budžeta Republike Srbije, gradskih i opštinskih budžeta i budžeta drugih jedinica lokalne samouprave dobijena po osnovu projekata.
 4. od domaćih i međunarodnih organizacija i fondacija dodeljena na osnovu projekata i aplikacija;

Privredna delatnost kojom se stiče dobit

Član 16

Udruženje pribavlja sredstva obavljajući privrednu delatnost 85.59 Ostalo obrazovanje – obrazovanje koje nije definisano prema stepenima obrazovanja.

Udruženje može početi sa neposrednim obavljanjem ove delatnosti tek nakon izvršenog upisa u Registar privrednih subjekata.

Dobit ostvarena obavljanjem privredne i druge delatnosti može se koristiti isključivo za ostvarivanje ciljeva Udruženja uključujući i troškove redovnog rada i sopstveno učešće u finansiranju određenih projekata.

Prestanak rada udruženja

Član 17

Udruženje prestaje sa radom odlukom Skupštine, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva Udruženja, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Postupanje sa imovinom udruženja u slučaju prestanka rada udruženja

Član 18

U slučaju prestanka rada, imovina Udruženja preneće se na domaće nedobitno pravno lice koje je osnovano radi ostvarivanja istih ili sličnih ciljeva, na osnovu odluke o prestanku rada Udruženja, koju donosi Skupština Udruženja.

Član 19

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o udruženjima.

Član 20

Ovaj statut stupa na snagu danom njegovog usvajanja na osnivačkoj skupštini Udruženja.